|    |  לעמוד הבית
 

הבחירות לרשויות המקומיות

a ועדת הבחירות המרכזית לכנסת אמונה, לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 (להלן – חוק הבחירות לכנסת) על ביצוען של הבחירות לכנסת.

על ביצוע הבחירות לרשויות המקומיות אמונים מנהלי הבחירות שממונים בכל רשות מקומיות על ידי שר הפנים לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 (להלן – חוק הבחירות לרשויות), ומפוקחים על ידי ראש האגף לפיקוח על הבחירות ברשויות המקומיות במשרד הפנים.

לאתר יחידת המפקח הארצי על הבחירות.

לספר דיני הבחירות לרשויות המקומיות הכולל את כל החוקים המרכזיים והתקנות בנושא, וכן הנחיות ונהלים רלוונטיים.

ככלל, לוועדת הבחירות המרכזית אין נגיעה להיערכות לבחירות לרשויות המקומיות, אך מספר חוקים מקנים סמכות ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בעניינים שונים המשיקים לבחירות לרשויות, ומטה ועדת הבחירות המרכזית נותן ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית את התמיכה המינהלית והסיוע לביצוע סמכויותיו, כפי שיפורט להלן –

צווי מניעה וצווים לניקוי ולשיקום מקרקעין לפי חוק הבחירות (דרכי תעמולה)

סעיף 17ב(א) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 (להלן – חוק דרכי תעמולה) קובע כדלקמן –

"17ב. (א) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת רשאי, לאחר שנתן לנוגע בדבר הזדמנות להביא טענותיו לפניו, ליתן צו המונע ביצוע מעשה עבירה לפי חוק זה, לפי פרק י"א לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], תשכ"ט-1969, לפי פרק ט' לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965, או המשכתו (להלן – צו מניעה); לענין זה, "נוגע-בדבר" – חבר ועדת הבחירות המרכזית שהוא נציג הסיעה שתעמולה בעדה מהווה או עלולה להוות עבירה לפי חוק זה, או בא כוח רשימה לפי סעיף 59 לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], תשכ"ט-1969."

כב' השופט סלים ג'ובראן, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-20 קבע, ביום ה' בתמוז התשע"ג (13 ביוני 2013) את נוהל הטיפול בעתירות לצו מניעה ולצו להסרת מודעות ולשיקום וניקוי מקרקעין, התשע"ג-2013 החדש שמבנה את דרך הגשת העתירות לצווי מניעה לפי סעיף זה, ולצווים לניקוי ולשיקום מקרקעין פי סעיף 17ג(א) לחוק דרכי תעמולה, ואת הטיפול בהן.

יודגש כי הפרת צו מניעה של יושב ראש הוועדה לפי סעיף 17ב כמוהו כהפרת צו של בית משפט, וחלה עליו פקודת ביזיון בית משפט. כמו כן, בהתאם לסעיפים 17ב(ג)(3) ולסעיף 17ג(ב) לחוק דרכי תעמולה רשאי יושב ראש הוועדה לקבוע כי קנס שהטיל אגב ביזוי של צו מניעה או כי ביצוע של צו לניקוי ולשיקום מקרקעין על ידי הרשות המקומית ימומן ממימון המפלגות שלהן זכאית הרשימה שהיושב ראש קבע שביזתה את הצו או שלא ביצעה את הצו לניקוי לשיקום מקרקעין.
על צו מניעה ניתן לערור בפני מליאת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.

להחלטות יו"ר ועדת הבחירות לכנסת ה-20 צווי מניעה וצווים לניקוי ולשיקום מקרקעין לפי חוק הבחירות (דרכי תעמולה)


קביעת היעדר קלון

סעיף 7(ב) לחוק הבחירות לרשויות המקומיות קובע כדלקמן –

"אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה מי שנידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל, לתקופה העולה על שלושה חודשים, וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לשאת את עונש המאסר בפועל, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון."


בהתאם לסעיף 7ב לחוק הבחירות לרשויות, בקשה לקביעת היעדר קלון מוגשת ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לא יאוחר מהיום ה-32 שלפני יום הבחירות, והחלטת יושב הראש תהיה מנומקת ותימסר למנהל הבחירות ברשות המקומיות לא יאוחר מהיום ה-12 שלפני יום הבחירות.
החלטה זו אינה ניתנת לערעור, ועל החולק עליה לעתור לבג"צ.

להחלטות יו"ר ועדת הבחירות לכנסת ה-20 בעניין קלון


קביעה כי רשימה מנועה מלהתמודד בבחירות למועצה של רשות מקומיות

סעיפים 39א עד 39ג לחוק הבחירות לרשויות המקומיות קובעים כדלהלן –

"39א. רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לרשויות המקומיות לפי חוק זה אם יש במטרותיה או במעשיה, במפורש או במשתמע, אחד מאלה:
(1) שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי;
(2) שלילת האופי הדמוקרטי של המדינה;
(3) הסתה לגזענות.
39ב. (א) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, רשאי, בהתייעצות עם סגניו, לקבוע כי רשימת מועמדים שהוגשה לפי חוק זה היא רשימה המנועה מלהשתתף בבחירות לפי סעיף 39א (להלן – רשימה מנועה).
(ב) קביעה לפי סעיף קטן (א) תיעשה על פי עתירה של ועדת הבחירות של הרשות המקומית הנוגעת בדבר, שעל הגשתה החליטה הועדה ברוב חבריה, או של היועץ המשפטי לממשלה; העתירה תוגש לא יאוחר מהיום העשרים וחמישה שלפני יום הבחירות.
(ג) לא תינתן החלטה בעתירה אלא לאחר שניתנה לבא-כוח הרשימה שלגביה הוגשה העתירה הזדמנות להשמיע את טענותיו.
(ד) החלטה בעתירה לפי סעיף זה, תינתן לא יאוחר מהיום התשעה עשר שלפני יום הבחירות.
(ה) (1) בא-כוח רשימה מנועה או היועץ המשפטי לממשלה רשאים לערער לפני בית המשפט העליון על החלטה של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, לפי סעיף זה, ובלבד שניתנה על כך רשות מאת נשיא בית המשפט העליון;
(2) הערעור יוגש לא יאוחר משלושה ימים מיום מתן ההחלטה;
(3) החלטה בערעור תינתן לא יאוחר מהיום השמיני שלפני יום הבחירות והיא תהיה סופית.
39ג. (א) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית רשאי לקבוע הוראות סדרי דין בעתירה לקביעת רשימת מועמדים כרשימה מנועה.
(ב) (בוטל).
39ד. הליך למניעת השתתפות של רשימת מועמדים בבחירות לרשויות המקומיות, מהטעמים המנויים בסעיף 39א, יהיה רק לפי הוראות סעיפים 39ב ו-39ג."


כאמור עתירה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לפי סעיף זה תוגש לא יאוחר מהיום העשרים וחמישה שלפני יום הבחירות.
הערעור על החלטת היושב-ראש מוגש לבית משפט העליון.


שינוי פרטי בוחר על מנת שיוכל להתמודד בבחירות

לפי סעיף 7(א)(1) לחוק הבחירות לרשויות רשאי להיכלל ברשימת מועמדים רק מי ששמו רשום בפנקס הבוחרים לאותה הרשות – כלומר הוא היה תושב רשום באותה רשות מקומית ביום שליפת פנקס הבוחרים.
סעיף 39ה לחוק הבחירות לרשויות קובע כדלקמן –

"39ה. (א) נכלל שמו של אדם ברשימת מועמדים למועצה של רשות מקומית או לראש רשות מקומית, ושמו נעדר שלא כדין מרשימת הבוחרים, או שהוא רשום שלא כדין ברשימת הבוחרים של רשות מקומית אחרת, רשאי יושב ראש הועדה המרכזית, בהתייעצות עם סגניו, להורות, על פי בקשתו של אותו אדם, כי שמו יירשם ברשימת הבוחרים או יועבר לרשימת הבוחרים של הרשות המקומית שבה היה זכאי להיות רשום, וכל זאת על אף הוראות סעיף 12.
(ב) בקשה לפי סעיף קטן (א) תוגש לא יאוחר מהיום ה-29 שלפני יום הבחירות, והחלטת יושב ראש הועדה המרכזית תינתן לא יאוחר מהיום ה-12 שלפני יום הבחירות."


כאמור, בקשה לעניין זה תוגש ליושב ראש הוועדה המרכזית לא יאוחר מהיום ה-29 שלפני יום הבחירות, והחלטתו תינתן לא יאוחר מהיום ה-12 שלפני יום הבחירות.
החוק אינו מתווה זכות ערעור על החלטת השופט בעניין זה, ולכן היא נתונה לעתירה בבג"צ בלבד.


איתור קלפיות נגישות לאנשים המוגבלים בניידות

מאז שתוקנו חוק הבחירות לכנסת וחוק הרשויות המקומיות (בחירות) וקבעו מטרה שיש לפעול לכך שכל הקלפיות בארץ יהיו נגישות לאנשים המוגבלים בניידות, פועל צוות בוועדת הבחירות המרכזית, שעורך סיורים ברחבי הארץ, ומאתר מקומות שבהם ניתן לקבוע קלפיות נגישות כאמור, וממליצה לראש אגף הפיקוח על הבחירות ברשויות המקומיות (כבא כוחו של שר הפנים) על קביעת קלפיות נגישות מיוחדות נוספות.
החל מהבחירות לכנסת האיצה ועדת הבחירות את התוכנית לאיתור קלפיות נוספות, על מנת לשרת את הבחירות לרשויות המקומיות, כך שמספר הקלפיות הנגישות הנוספות עלה בכ-21% בהשוואה למספר הקלפיות הנגישות בבחירות האחרונות לכנסת.
 
   
  כל הזכויות שמורות 2013, מדינת ישראל