|    |  לעמוד הבית
 

שיטת הבחירות בישראל

a

שיטת הבחירות בישראל
דף מידע מטעם ועדת הבחירות המרכזית

סעיף 4 לחוק-יסוד: הכנסת קובע כי הכנסת תבחר בבחירות שיהיו:
כלליות - לכל אזרחי המדינה בני 18 ומעלה הזכות להשתתף בהן;
ארציות - לצורך חישוב תוצאות הבחירות נחשבת הארץ כולה לאזור בחירות אחד.
ישירות - הנבחרים נקבעים באופן ישיר לפי תוצאות ההצבעה (שלא כבשיטה העקיפה, שבה בוחרים האזרחים בגוף בוחר, שהוא מצדו בוחר בנושאי התפקיד, כמו בבחירת נשיא ארצות-הברית).
שוות - לכל בוחר קול אחד. כל הבוחרים שווים במידת כוחם להשפיע בבחירות;
חשאיות - ההצבעה היא אישית וסודית; איש מלבד הבוחר אינו יכול לדעת כיצד הצביע; האמצעים להבטחת חשאיות ההצבעה הם:
א. פרגוד (תא הצבעה) המסתיר את הבוחר מעין הזולת בעת שהוא מניח את הפתק במעטפה.
ב. מעטפת הצבעה היא אטומה כך שאי אפשר לראות את הפתק המונח בתוכה, ולא מצוין עליה דבר המעיד על זהותו של הבוחר.
יחסיות - מספר המושבים בכנסת מוקצה לכל מפלגה באופן יחסי לשיעור המצביעים לה מבין קולות הבוחרים.


הבוחר חופשי להצביע לפי רצונו
ואיש זולתו אינו יכול לדעת כיצד הצביעשימו לב: הבחירות יתקיימו ביום י"א בשבט התשע"ג - 22 בינואר 2013


הזכות לבחור

כל אזרח ישראלי, שהוא גם תושב ישראל והוא בן שמונה-עשרה שנים ומעלה ביום הבחירות לכנסת, ורשום בפנקס הבוחרים - זכאי להצביע.

בפנקס הבוחרים לכנסת ה-19 יהיה רשום כל הממלא שלושה תנאים אלה:

 1. הוא אזרח ישראלי, שקיבל אזרחות ישראלית ונרשם במרשם האוכלוסין, לא יאוחר מיום ט"ו בכסלו התשע"ג (29 בנובמבר 2012).
 2. הוא נולד לא יאוחר מיום 22 בינואר 1995.
 3. הוא היה רשום כתושב ישראל, ושמו ומענו בישראל הופיעו במרשם האוכלוסין לא יאוחר מיום ט"ו בכסלו התשע"ג (29 בנובמבר 2012).


פנקס הבוחרים יוצג באינטרנט לבירור מקום ההצבעה. הפנקס יוצג באתר: www.gov.il.

פרטים בדבר מועדי הצגת פנקס הבוחרים יפורסמו בבוא העת באתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת: www.bechirot.gov.il.


איפה מצביעים?
 • כל בוחר רשאי להצביע בקלפי אשר רשימת הבוחרים הקשורה אליה נושאת את שמו. ביום הבחירות וימים אחדים לפני כן תהיה לשכת מודיעין טלפונית של ועדת הבחירות המרכזית, בה אפשר יהיה לברר את הכתובת המדוייקת של מקום הקלפי שבה תוכלו להצביע. הודעות על מספרי הטלפונים יפורסמו בעיתונים ובאתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית בכתובת www.bechirot.gov.il.

 • מוגבלים בניידות יוכלו להצביע בקלפיות שהגישה אליהן וסידורי ההצבעה בהן מותאמים למוגבלים בניידות.
  הבוחר יצהיר בכתב בפני מזכיר הקלפי כי הוא מוגבל בניידות (ככל שלא ניתן לראות כי הוא מוגבל בניידות), ולאחר מכן יותר לו להצביע בקלפי זו.

  בלשכת המודיעין האמורה לעיל וכן באתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית ניתן יהיה לברר את מיקום הקלפיות הנגישות. ההצבעה בקלפיות אלה תהיה במעטפה כפולה.

 • כמו כן, תתקיים הצבעה בקלפיות לחיילים, בבתי חולים, בבתי סוהר ובתי מעצר ובנציגויות ישראל בחו"ל.

 • כ-3 שבועות לפני הבחירות תישלח הודעה לכל בוחר ובה הכתובת המדוייקת של הקלפי בה הוא רשום. ניתן לראות מפה של מקום הקלפי באתר: www.gov.il.


יום הבחירות

יום הבחירות הוא יום של שבתון מעבודה, אולם שירותי התחבורה הציבורית פועלים בו כסדרם. רובם של מקומות הקלפי פתוחים ביום הבחירות משעה 07:00 בבוקר עד השעה 22:00 בלילה. בישוב קטן, שמספר הבוחרים בו אינו עולה על 350, שעות ההצבעה הן מ-08:00 בבוקר ועד 20:00 בלילה, וכך גם בבתי החולים ובבתי הסוהר והמעצר.
דלתות מקומות הקלפי יינעלו בשעה 22:00 בלילה בדיוק (בשעה 20:00 בישוב קטן). אך מי שהגיע טרם סגירת הדלתות וממתין בתור להצבעה יורשה להצביע.

המגיע למקום הקלפי לאחר שעת הסגירה לא יוכל להצביע.


לשם הצבעה, ניתן להזדהות רק באחד מאמצעי הזיהוי הבאים:
  - תעודת זהות הנושאת תמונת בעל התעודה;
  - דרכון ישראלי בתוקף הנושא תמונה;
  - רשיון נהיגה ישראלי בתוקף הנושא תמונה;

הקלפי ותא ההצבעה

ואלה שלבי ההצבעה:
 1. הבוחר מזהה את עצמו על ידי אמצעי זיהוי בפני מזכיר ועדת הקלפי;

 2. לאחר שנמצא שמו ברשימת הבוחרים, יקבל הבוחר מעטפת הצבעה בצבע כחול-תכלת ועליה כתוב "בחירות לכנסת ה-19".
  המעטפות אטומות ומושחרות מבפנים ונושאות את חותמת ועדת הבחירות המרכזית, יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית וחתימות ידיהם של שניים מחברי ועדת הקלפי.

 3. הבוחר נכנס אל תא ההצבעה. אל תא ההצבעה הבוחר נכנס לבד – ולאף אדם אסור להכנס איתו. למעט, מי שמחמת מחלה או מום אינו מסוגל לבצע את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה לבדו, ורשאי להביא איתו מלווה כדי שיעזור לו בפעולת ההצבעה. המלווה לא יהיה מנהל או עובד בית אבות או מוסד אחר בו שוהה המצביע ולא ילווה ביום הבחירות יותר משני בוחרים.
פתק הצבעה לכנסת - לכל רשימת מועמדים

ההצבעה היא עבור רשימת מועמדים בלבד.
על פתק ההצבעה רשומים אות או אותיות וכינוי הרשימה. כינויי רשימות המועמדים והאותיות יתפרסמו בעיתונות בעיתונות ובאתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית.

ההצבעה נעשית כך:
 1. המצביע בוחר בפתק הצבעה, פתק אחד בלבד, עליו רשומים אות וכינוי הרשימה שבעדה החליט להצביע, ומכניסו למעטפת ההצבעה שקיבל. על הבוחר לסגור את המעטפה. הבוחר רשאי גם להשתמש בפתק הצבעה לבן ריק, הנמצא ליד הפתקים המודפסים, עליו ירשום בכתב ידו (בעברית או בערבית בלבד) את אות וכינוי הרשימה לה הוא מצביע.

 2. הבוחר יוצא מתא ההצבעה כשהמעטפה סגורה בידיו, ניגש אל תיבת הקלפי ולעיני חברי הוועדה יכניס במו ידיו את המעטפה לתוך הקלפי.

 3. על הבוחר להישמע להוראות האחראים לשמירת הסדר.

יש להכניס למעטפת ההצבעה פתק אחד בלבד. אם יימצאו במעטפה שני פתקים של אותה רשימה לא תיפסל ההצבעה בשל כך (ויובא בחשבון רק פתק אחד) אולם אם יימצאו במעטפה יותר משני פתקים של אותה רשימה או פתקי הצבעה לרשימות שונות - תיפסל ההצבעה.


תוצאות הבחירות -
 1. כל רשימת מועמדים שקיבלה 2% לפחות מהקולות הכשרים תשתתף בחלוקת המנדטים.

 2. סה"כ הקולות הכשרים של כל הרשימות המשתתפות בחלוקה יחולק ל-120, והמספר המתקבל הוא "המודד".

 3. כל רשימת מועמדים תזכה במנדטים כמספר השלם המתקבל מחלוקת קולותיה במודד.

 4. לאחר מכן יחולקו עודפי הקולות בהתאם לחוק.


חשוב לזכור: הבחירות לכנסת מהוות את שיאו של ההליך הדמוקרטי
בישראל, יום בו כל אזרח ואזרחית נקראים לממש את זכותם להשמיע את
קולם ולעצב את דמותה של מדינת ישראל לשנים הבאות.
על כן חשוב לבוא ולהצביע – כדי להשפיע!

 
   
  כל הזכויות שמורות 2013, מדינת ישראל